6550 | Qing Dynasty, Qianlong Period A GUAN-TYPE GLAZED PETAL SHAPED TRIPOD WASHER

A GUAN-TYPE GLAZED PETAL SHAPED TRIPOD WASHER

Author: --

Size: D20.5cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Qianlong Period

Estimate:

Final Price: RMB 1,300,000


Qianlong Six-Character Mark