6557 | Qing Dynasty, Qianlong Period A PAIR OF SHOUSHAN STONE SEALS, CARVED BY CHOU KAI

A PAIR OF SHOUSHAN STONE SEALS, CARVED BY CHOU KAI

Author: --

Size: L3.5×3.5×5.5cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Qianlong Period

Estimate:

Final Price: RMB 280,000


’Danpinghualuoyanchixiang’ Mark’‘Zonghenglianjuchangqinxiao’ Mark