6566 | Republic of China A PAIR OF‘SHOUSHAN-HONGFURONG’ STONE SEALS FOR DU YUESHENG

A PAIR OF‘SHOUSHAN-HONGFURONG’ STONE SEALS FOR DU YUESHENG

Author: --

Size: L5.2×5.2×9cm

Signed and dated: Republic of China

Estimate:

Final Price: RMB 600,000


’Du Yong Changshou’,‘Yue Sheng’ Mark