6568 | Republic of China A SET OF FOUR SEALS FOR TANG SHAOYUAN, LU ZIGANG, ETC.

A SET OF FOUR SEALS FOR TANG SHAOYUAN, LU ZIGANG, ETC.

Author: --

Size: In different sizes

Signed and dated: Republic of China

Estimate:

Final Price: RMB 110,000


’Baiyunhongshu’,‘Shaoyuan Zhixi’,‘Jinyangtangshi’,‘Tang Shaoyuan Zhizhang’ Mark