6585 | Qing Dynasty, Qianlong Period A GOLD‘LONGEVITY’ BOWL

A GOLD‘LONGEVITY’ BOWL

Author: --

Size: D12.6cm

Signed and dated: Qing Dynasty, Qianlong Period

Estimate:

Final Price: RMB 520,000


Qianlong Four-Character Mark