SPECIFIC LOT INFO

5513 | Yongzheng Period,Qing Dynasty A RARE FLAME-GLAZED VASE,PUSHOUZUN

A RARE FLAME-GLAZED VASE,PUSHOUZUN

Author: --

Size: H26cm

Signed and dated: Yongzheng Period,Qing Dynasty

Estimate: 2,600,000 -3,600,000

Final Price: RMB 3,100,000


Yongzheng Four-Character Mark