IMPORTANT MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY III

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
3042 Sun Duoci Dated
2019-06-05 10,000 ~20,000
3043 Li Hongzhang Da
2019-06-05 10,000 ~20,000
3044 Yang Du calligr
2019-06-05 10,000 ~20,000
3045 Zou Lu calligra
2019-06-05 5,000 ~10,000
3046 Huang Miaozi So
2019-06-05 No Reserve
3047 Ya Ming Song We
2019-06-05 No Reserve
3048 Pu Songchuang Z
2019-06-05 No Reserve
3049 Fu Baoshi Dated
2019-06-05 100,000 ~200,000
3050 Xu Linlu plum b
2019-06-05 No Reserve
3051 Hu Shuangan Dat
2019-06-05 No Reserve
3052 Dong Shouping D
2019-06-05 No Reserve
3053 Pan Tianshou Bi
2019-06-05 1,500,000 ~2,400,000
3054 Qi Baishi five
2019-06-05 700,000 ~900,000
3055 Li Keran Herdin
2019-06-05 500,000 ~800,000
3056 Huang Binhong D
2019-06-05 1,000,000 ~1,800,000
3057 Xie Zhiliu Date
2019-06-05 80,000 ~120,000
3058 Liu Haisu Dated
2019-06-05 60,000 ~80,000
3059 Wu Changshuo sc
2019-06-05 180,000 ~250,000
3060 Wu Changshuo Da
2019-06-05 400,000 ~600,000
3060A Wu Changshuo Da
2019-06-05 50,000 ~80,000